Všeobecné podmínky víkendové akce

Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce účastníka (dále jen dítě) na víkendovou akci (dále jen VA) pořádanou Organizací Perseus, z.s.

1. Zaevidování účasti Vašeho dítěte na VA

Je podmíněno pravdivě vyplněnou, zákonným zástupcem podepsanou a odevzdanou závaznou přihláškou kontaktní osobě, nebo odeslanou prostřednictvím internetových stránek organizace, která nahrazuje podpis zákonného zástupce. Dále pak zaplacením ceny za VA.

2. Storno podmínky

V případě zrušení účasti dítěte na VA, bude vrácena částka snížená o následující storno poplatky:

10 % z ceny VA při zrušení do 3 dnů včetně před datem odjezdu

20 % z ceny VA při zrušení do 1 dne včetně před datem odjezdu

50 % z ceny VA při nenastoupení na VA

Pokud dítě odjede z VA ze zdravotních důvodů, vrátíme Vám za dny neúčasti částku za stravování. Odjede-li dítě z VA bez udání vážného důvodu, nevzniká nárok na náhradu z původní ceny.

V případě, že dítě na VA užije omamných látek, alkoholu, drog nebo tabákových výrobků, bude z VA vyloučeno bez náhrady ceny.

Při závažném porušení podmínek VA nebo opakovaném porušování kázně může být dítě vyloučeno z VA bez náhrady ceny.

3. Reklamace

Reklamace je podávána zákonným zástupcem dítěte, písemně doporučeným dopisem na sídlo organizace nejpozději do 10 dnů po ukončení VA. Bude-li reklamace shledána oprávněnou, máte právo na poskytnutí přiměřené slevy. Výsledek reklamačního řízení Vám oznámí organizace doporučeným dopisem nejpozději do 30 dnů od data podání reklamace.

4. Zrušení VA ze strany provozovatele

V případě zrušení VA ze strany organizátora VA, vrátíme Vám celou finanční částku. Vyskytnou-li se před nebo v průběhu VA okolnosti, které dají důvod ke zrušení VA, ne vinou organizátora VA (doporučení OHES, apod.), provede organizace vyúčtování nevybraných služeb o kterém Vás informuje doporučeným dopisem nejpozději do 30 dnů od dané události.

5. Cena

Ve sjednané ceně jsou zajištěny tyto služby: strava, pedagogický a zdravotnický dozor a náklady na zajištění programu VA.

6. Slevy

Případné slevy pro danou VA jsou uvedeny na hlavních internetových stránkách organizace a v závazné přihlášce na VA.

7. Závěrečná ustanovení

Každý účastník VA musí mít uzavřené úrazové pojištění. 

Zákonný zástupce dále stvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

Organizace Perseus, z.s. si vyhrazuje právo všeobecné podmínky kdykoliv změnit.

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1. 1. 2024