Všeobecné podmínky tábora

Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce účastníka tábora (dále jen dítě) na dětský tábor (dále jen DT)

1. Zaevidování účasti Vašeho dítěte

Je podmíněno pravdivě vyplněnou, zákonným zástupcem podepsanou a odevzdanou závaznou přihláškou kontaktní osobě, nebo odeslanou prostřednictvím internetových stránek organizace, která nahrazuje podpis zákonného zástupce. Dále pak zaplacením ceny DT.

2. Storno podmínky

V případě zrušení účasti dítěte  na  DT, bude vrácena částka snížená o stornovací poplatky:

10 % z ceny DT při zrušení do 30 dnů včetně před datem odjezdu

20 % z ceny DT při zrušení do 14 dnů včetně před datem odjezdu

50 % z ceny DT při zrušení do 7 dnů včetně nenastoupení na tábor

Pokud dítě odjede z DT ze zdravotních důvodů, vrátíme Vám za dny neúčasti částku za ubytování a stravování. Odjede-li dítě z DT bez udání vážného důvodu, nevzniká nárok na náhradu z původní ceny.

V případě, že dítě na DT užije omamných látek,  alkoholu, drog nebo tabákových výrobků, bude z  DT vyloučeno bez náhrady ceny.

Při závažném porušení podmínek tábora nebo opakovaném porušování kázně může být dítě vyloučeno z DT bez náhrady ceny.

3. Reklamace

Reklamace je podávána zákonným zástupcem dítěte, písemně doporučeným dopisem na sídlo organizace nejpozději do 10 dnů po ukončení DT. Bude-li reklamace shledána oprávněnou, máte právo na poskytnutí přiměřené slevy. Výsledek reklamačního řízení Vám oznámí organizace doporučeným dopisem nejpozději do 30 dnů od data podání reklamace.

4. Zrušení DT ze strany provozovatele

V případě zrušení DT ze strany provozovatele, Vám vrátíme celou  finanční částku. Vyskytnou-li se před nebo v průběhu DT okolnosti, které dají důvod ke zrušení DT ne vinou provozovatele (doporučení OHES, apod.), provede organizace vyúčtování nevybraných služeb o kterém Vás informuje doporučeným dopisem nejpozději do 30 dnů od dané události.

5. Cena

Ve sjednané ceně jsou zajištěny tyto služby: ubytování, strava, pedagogický a zdravotnický dozor a náklady na zajištění táborového programu.

6. Slevy

Případné slevy pro daný rok jsou uvedeny na hlavních internetových stránkách a v závazné přihlášce na DT.

7. Členství v organizaci

Zákonný zástupce souhlasí s členstvím svého dítěte v Organizaci Perseus, z.s. pro daný kalendářní rok. Poplatek za členství činí 60 Kč za rok a je zahrnut v ceně tábora.

8. Závěrečná ustanovení

Každý účastník tábora musí mít uzavřené úrazové pojištění. 

Zákonný zástupce dále stvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

Organizace Perseus, z.s. si vyhrazuje právo všeobecné podmínky kdykoliv změnit.

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 4. 12. 2023